குறிகட்டுவான் நெடுந்தீவுக்கிடையிலான( நெடுந்தாரகை) புதிய பயணிகள் படகு சேவையில்

குறிகட்டுவான் நெடுந்தீவுக்கிடையிலான( நெடுந்தாரகை) புதிய பயணிகள் படகு சேவையில்

Posted on 09/01/17 & edited 12/01/17 @ Jaffna, LK