இன்றைய தைப்பூசத்திருநாளில் நயினை நாகபூசணி அம்பாள் திருமஞ்சத்தில்

இன்றைய தைப்பூசத்திருநாளில் நயினை நாகபூசணி அம்பாள் திருமஞ்சத்தில்

Posted on 25/01/16 & edited 29/01/16 @ Nainativu, LK