இசைத் துறையில் சாதனை படைத்த நயினை மண் தந்த புதல்வி ஆரணி

வைத்திய துறை அல்ல இசைத் துறையில் சாதனை படைத்த நயினை மண் தந்த புதல்வி. DR ஆரணி மருதையினார் அவர்களை பாராட்டி வாழ்துகின்றோம்.

Posted on 26/12/16 & edited 26/12/16 @ Nainativu, LK