மண்டல பூசை நயினாதீவு மலையடி ஐயப்பன் ஆலயம்

[ Photo courtesy : Nayinai Kumaran ]

27/12/2013 அன்று இடம்பெற ஐயப்ப விரத 41ம் நாள் மண்டல பூசை நயினாதீவு மலையடி ஐயப்பன் ஆலயம்

Posted on 30/12/13 & edited 30/12/13 @ ,