நயினாதீவு மலையில் புலம் ஸ்ரீ சபரி ஐயப்பன் ஆலய மகரஜோதி பெருவிழா

நயினாதீவு மலையில் புலம் ஸ்ரீ சபரி ஐயப்பன் ஆலய மகரஜோதி பெருவிழா 14/01/2015 அன்று இடம்பெற நிகழ்வு

Posted on 18/01/15 & edited 18/01/15 @ Nainativu, LK