மீன்பிடித்துறைமுகம் அமைக்கப்படவேண்டும்.

மீன்பிடித்தொழில் வளர்ச்சிக்கு கத்தியாக் குடாவில் ஓர் மீன்பிடித்துறைமுகம் அமைக்கப்படவேண்டும்.

Forums:

Posted on 09/10/12 & edited 20/10/12 @ ,