நயினை சுடர் - 4

நயினாதீவு அபிவிருத்தி கலக்கம் - பிரான்ஸ் பெருமையுடன் நடாத்தும் நயினை சுடர் - 4
காலம்: 03/11/2013 ஞாயிற்றுக்கிழமை நண்பகல் 12 மணி முதல் 18 மணி வரை
இடம்: Eglise St.Denis de la Chapelle, 50, Place de Torcy - 75018 PARIS, M: Marx Domoy

Posted on 11/10/13 & edited 30/06/14 @ France, FR