நயினாதீவை நோக்கி ஐயப்ப சாமிகளின் அருளமுதம்

கார்த்திகையில் மாலையிட்டு வாறோம் சாமி 40 நாள் நோம்பிருந்து வாறோம் சாமி எதிர்வரும் 08/12/2012 அன்று நயினாதீவை நோக்கி ஐயப்ப சாமிகளின் அருளமுதம் காண வாரீர் . .

Posted on 01/12/12 & edited 27/03/14 @ ,