நயினாதீவு தில்லைவெளி பிடாரி அம்பாள் சனசமூக நிலையம்

Posted on 05/06/14 & edited 18/06/14 @ Nainativu, LK