அருள்மிகு ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருமஞ்சத்திருவிழா விஞ்ஞாபனம்

அருள்மிகு ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருமஞ்சத்திருவிழா விஞ்ஞாபனம்

Posted on 15/06/13 & edited 27/03/14 @ Nainativu, LK