ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் ஆலய உயர் திருவிழா: 07ம் திருவிழா