தேரடி வைரவர் ஆலயம் மற்றும் புதிய தேர் தரிப்பிட மண்டபம் அமைக்கப்படும் காட்சி

[ Photo courtesy : Nayinai Kumaran ]

நயினாதீவு தம்பகைப்பதி அருள் மிகு வீரபத்திரர் ஆலயத்தில் புதிதாக அமைக்கப்படுகின்ற தேரடி வைரவர் ஆலயம் மற்றும் புதிய தேர் தரிப்பிட மண்டபம் அமைக்கப்படும் காட்சி

Posted on 30/12/13 & edited 30/12/13 @ ,