1. பட்டுப் பட்டுக் குஞ்சு

பட்டுப் பட்டுக் குஞ்சு
பஞ்சு போல குஞ்சு
தொட்டுப் பார்க்க ஆசை
கொத்திப் போடும் கோழி

கொக்கொக் என்று அம்மா
கூப்பிட்டதும் ஓடிச்
செட்டைக்குள்ளே பதுங்கும்
சின்னக் கோழிக் குஞ்சு.

Posted on 11/12/12 & edited 03/04/15 @ ,