0. வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள் . .


வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்
நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது - பூக் கொண்டு
துப்பார் திருமேனித் தும்பிக்கை யான் பாதம்
தப்பாமற் சார்வார் தமக்கு.

பதவுரை: துப்பு ஆர் திருமேனி - பவளம் போன்ற சிவந்த உடலையும், தும்பிக்கையான் பாதம் - தும்பிக்கையையும் உடைய விநாயகப் பெருமானது திருவடிகளை, பூக் கொண்டு தப்பாமற் சார்வார் தமக்கு - நாள் தோறும் அடைந்து தவறாது மலரிட்டு வணங்கி வருவோருக்கு, நல்ல வாக்குண்டாம் - சிறந்த பேச்சு வன்மை உண்டாகும், நல்ல மனம் உண்டாம் - உயர்ந்த மனம் உண்டாகும், மாமலராள் நோக்குண்டாம் - சிறந்த செந்தாமரைப் பூவில் வீற்றிருக்கும் மகாலட்சுமியின் அருட்பார்வை கிட்டும், மேனி நுடங்காது - அவர்களுடைய உடல் பிணியால் வாட்டமடையாது.
துப்பு - பவளம்
நுடங்குதல் - வாடி வதங்குதல்.

Posted on 26/12/12 & edited 26/12/12 @ ,